Nếu tâm hồn Đức Trinh Nữ Maria luôn dính kết sâu xa với Lời Thiên Chúa, luôn bị đâm thâu vì Lời Thiên Chúa, thì chắc hẳn, cũng gần như vậy, tâm hồn của Thánh Cả Giuse suốt một đời cũng gắn bó, cũng thiết tha, cũng dính kết, cũng đau đáu với Mầu Nhiệm Lời Thiên Chúa mà hàng ngày hằng giờ, ngài được bồng ẵm, được phục vụ, được chăm sóc, được dạy dỗ. Và chính ngài, được Lời Thiên Chúa nâng cao biến đổi.