Phạm trọng tội mà bị vào Hoả ngục là chuyện đương nhiên dễ hiểu. Nhưng có trường hợp không phạm trọng tội vẫn bị vào Hoả ngục.