Suy niệm Tin mừng Mat-thêu (17, 1-9) trích đọc vào Chúa nhật 2 Mùa Chay năm A.