Hy sinh và trao ban chính mình đang khi chúng ta đau khổ đưa chúng ta đến gần với tình yêu như Đức Kitô, Người đã chịu đau khổ và trút bỏ mình cách vô điều kiện trên thập giá cho tất cả chúng ta.