Hôm qua, đứng lớp với các thày sinh viên. Nói đến điều cốt lõi của Phật Giáo Nam Tông Nguyên Thuỷ. Ai nắm được Sự Thật rằng, cái tôi chỉ là thân tâm ngũ uẩn, duyên sinh giả hợp vô thường, kẻ đó có cái nhìn Chánh Kiến. Ai thực hiện trọn vẹn điều đó, chẳng có gì là tôi hay của tôi, kẻ đó là bậc A La Hán, tự do tự tại, bất động như như, bình an thanh tịnh, trước mọi sinh diệt ồn ào náo động nhân gian.Hôm qua, đứng lớp với các thày sinh viên. Nói đến điều cốt lõi của Phật Giáo Nam Tông Nguyên Thuỷ. Ai nắm được Sự Thật rằng, cái tôi chỉ là thân tâm ngũ uẩn, duyên sinh giả hợp vô thường, kẻ đó có cái nhìn Chánh Kiến. Ai thực hiện trọn vẹn điều đó, chẳng có gì là tôi hay của tôi, kẻ đó là bậc A La Hán, tự do tự tại, bất động như như, bình an thanh tịnh, trước mọi sinh diệt ồn ào náo động nhân gian.