Thương một người, quả thực, đâu có dễ, Đâu chỉ hằn cảm xúc, những đam mê, Mà còn ẩn, đau khổ những ê chề, Mang giới hạn, trong phận người nhân thế. Tình thương, đâu đến từ đặt để, Như thể, tình cờ tìm thấy nhau.