Thầy nói Thầy đến để kiện toàn Lề Luật. Phải giữ từng chấm từng phẩy của Lề Luật. Phải đưa Lề Luật đến đỉnh cao và chiều sâu tinh túy của nó. Thầy đưa Luật vào trong Tâm. Không phải giữ điều này điều nọ cho bằng Tâm chí thành, kính tín, thương yêu.