Bản chất của đời sống thánh hiến là sống và thực hành ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục. Lời nói và gương lành của Chúa Giêsu là nền tảng của các lời khuyên Phúc Âm.