Lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như khi đau ốm, phải chi tất cả đều là chuyện nhỏ. "Bổn phận của ngươi là lên đường, đi đến Hố Thẳm" (Nikos Kazantzakis).