Tình yêu Chúa đậm đà. Cho con niềm khắc khoải. Trở thành người tu sĩ. Trong tình Chúa mến thương. Tấm áo dòng Ngài ban. Con lấy làm hành trang. Trên nẻo đường rao giảng.