Đừng mơ những thứ chóng qua. Chỉ vì chính Chúa mới là tình yêu. Chỉ Ngài thấu hiểu ta nhiều. Và yêu đến chết trong chiều năm xưa.