Trong đời có lỗi lầm chi. Thứ tha đưa dẫn nẻo đi ngay lành. Thân ta yếu đuối mỏng manh. Cậy vì tình Chúa nhân lành mà thôi.