Tạ ơn Chúa. Quá nhiều điều xảy ra với con. Chúa ơi! Con muốn nói lời cảm ơn Terexa NTL. Xin Chúa luôn giữ gìn thân xác và linh hồn em ấy thanh sạch. ___ Chúa không chết | God’s Not Dead "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời" - Mt 10: 32 - 33. "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn" - Luca 12: 47 - 48.