Vị Thánh bổn mạng của những chị em mang tên Thánh Teresa, Terexa Nguyễn Thị Linh.